OPAC Cpu Library Catalog

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด

 

 

อักขราวิสุทธ์  
KM

การจัดการความรู้ Knowledge Management

   
Thai e-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย Thai e-Book CPU Library

- -สมัครสมาชิก

- คู่มือการใช้งาน

 

   
e-Journal

วารสารวิชาการ e-Journal CPU Library

Access English

โปรแกรมฝึกภาษา Access English | คู่มือการใช้งาน

URL: https://accessenglishnow.com/platform
ระยะเวลาทดลองใช้: 15 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2559

 

 

แนะนำหนังสือใหม่  

เดือนมีนาคม 2559

เดือนเมษายน 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

เดือนกรกฎาคม 2559

   
ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF แนะนำวารสารใหม่

 

ชื่อฐานข้อมูล
Journal Impact Factor
TCI TCI Journal Search


หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 ที่มีให้บริการที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI กลุ่ม 1

แบบฟอร์มพิมพ์ ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ / โครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา