วารสารตลาดแรงงาน

Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
มิถุนายน 2562
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
เดือนพฤษภาคม 2562
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานภาคใต้
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
เดือนเมษายน 2562
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงาน INFO
ประจำเดือน มกราคม 2562
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
มธันวาคม 2561 INFO
Responsive image
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กรมการจัดหางาน สำหรับผู้บริหาร
ประจำเดือนธันวาคม 2561
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561 INFO
Responsive image
สถานการณ์ แรงงานภาค ฯ
เดือน กันยายน 2561
Responsive image
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กรมการจัดหางาน สำหรับผู้บริหาร
ประจำเดือนตุลาคม 2561
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานภาคกลาง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
กันยายน 2561
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
สิงหาคม 2561(INFO)
Responsive image
วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานประจำเดือน
มกรกฏาคม 2561 (INFO)

ที่มา : กองส่งเสริมการมีงานทำ Employment Promotion Division
จากเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/vgnew/knowledge/param/site/132/cat/20/sub/0/pull/category/view/cover-view

SmartJob Magazine

Responsive image
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
Smart Job Magazine
ประจำเดือนมีนาคม 2562
Responsive image
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
Smart Job Magazine
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
Responsive image
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
Smart Job Magazine
ประจำเเดือนธันวาคม 2561
Responsive image
Smart Job Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 11
Responsive image
Smart Job Magazine
ปีที่23 ฉบับที่9
Responsive image
Smart Job Magazine
ปีที่23 ฉบับที่8
Responsive image
Smart Job Magazine
ปีที่23 ฉบับที่7


ที่มา : กองส่งเสริมการมีงานทำ Employment Promotion Division
จากเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/vgnew/knowledge/param/site/132/cat/22/sub/0/pull/category/view/cover-view