Library Chaopraya University
ความเป็นมา
          สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้เปิดดำเนินในปีพุทธศักราช 2541 เป็นอาคาร 2 ชั้น โดยให้บริการยืม-คืนทรัพยากร งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,710 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ จำนวน 550 คน ส่วนอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยทำการเชื่อมต่อกัน จัดให้บริการหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ พื้นที่การให้บริการ ชั้น 1 บริการยืม-คืน บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น ห้องวารสาร มุมดิจิทัลโซนและมัลติมีเดียโซน ั้น 2 ห้องหนังสือทั่วไป ห้องสมุดวิจัย กลุ่มหนังสืออ้างอิง ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม-เดี่ยว ห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 3 ห้องประชุม


วิวัฒนาการสำนักวิทยบริการ
           ปี พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์ มีบรรณารักษ์ 3 อัตราและมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 อัตรา ปี พ.ศ. 2542-2543 เปิดให้บริการโสตทัศนวัสดุ / รับบรรณารักษเพิ่มขึ้นเป็น 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา ปี พ.ศ. 2544 เริ่มมีการพพัฒนาระบบงานห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมซึ่งเขียนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และเริ่มระบบสืบค้นและระบบยืมคืนด้วยคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2545-2546 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้เริ่มสร้างอาคารสำนักวิทยบริการ อีกหนึ่งอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้นเชื่อมต่อกับ อาคารเดิม / สำนักหอสมุดได้นำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows เข้ามาใช้ ปี พ.ศ. 2547 ทำพิธีเปิดอาคารสำนักวิทยบริการอีกอาคาร คือ อาคารศิริวิริยะกุล 2 และได้ย้ายหนังสือทั่วไปภาษาไทยและวารสารฉบับปัจจุบันไปให้บริการที่ชั้น 2 ส่วนหนังสือ ภาษาต่างประเทศและหนังสืออ้างอิงไปให้บริการที่ชั้น 3 นอกจากนี้ยังริเริ่มจัดทำจุลสารร่มราชพฤกษ์ ปี พ.ศ. 2548-2549 ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยการให้การบริการด้านบันเทิง อาทิ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องบริการคาราโอเกะ บริการ Digital Library ปี พ.ศ.2557 รวมหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้รวมกันในห้องหนังสือทั่วไป ห้องสมุดวิจัยเพื่อให้บริการทางด้านวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตลอดจนโครงงาน ปรับภูมิทัศน์บริเวณชั้น 1 โดยทำเป็นมุมนวนิยาย ปี พ.ศ.2560 ทำการ Upgrade Version ใหม่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty


ปณิธาน
          พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้"


พันธกิจ
          1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกหลักสูตร
          2. จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย
          3.จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศและการส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
          4. เป็นห้องสมุดที่มีการบริการที่นำไปสู่ความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุด
          5. มุ่งพัฒนาสำนักหอสุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)
          6. เป็นห้องสมุดที่มีสภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาภายในห้องสมุดที่ทันสมัยสวยงาม


วัตถุประสงค์
          1.เพื่อให้บริการทางวิชาการ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
          2.เพื่อเป็นหน่วยงานกลางการจัดหา จัดเก็บ และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่จะอำนวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป


   บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการ


Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image