ค้นหนังสือ


ค้นหาหนังสือในห้องสมุด

ค้นหาชื่อ หนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง

ห้องสมุดดิจิทัล


ค้นหาสารสนเทศออนไลน์

ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่ห้องสมุดบอกรับ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ออนไลน์ผ่านOpen Access

ทรัพยากรสารสนเทศ


ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
จำแนกตามคณะของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


       หนังสือใหม่ ดูทั้งหมด

Avatar
เลขเรียกหนังสือ
TK 5105.88 ย54ข 2565
Avatar
เลขเรียกหนังสือ
BF 637 ค439ล 2565
Avatar
เลขเรียกหนังสือ
HD30.29 ว33ว 2562

       วารสารใหม่ ดูทั้งหมด

Avatar
ปีที่ 26 ฉบับที่ 307 ก.ค. 2565
รหัสจัดเก็บ ท5
Avatar
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2565
รหัสจัดเก็บ ว81
Avatar
ปีที่ 64 พ.ค.-มิ.ย. 2565
รหัสจัดเก็บ อ1