วารสารการค้าระหว่างประเทศ

Responsive image
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22
(1/2562)
Responsive image
ปีที่ 5 ฉบับที่ 21
(4/2561)
Responsive image
ปีที่ 5 ฉบับที่ 20
(3/2561)
Responsive image
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19
(2/2591)
Responsive image
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18
(12/2561)
Responsive image
ปีที่ 4 ฉบับที่ 17
(กค-กย.60)
Responsive image
ปีที่ 4 ฉบับที่ 16
(เมย-มิย 60)
Responsive image
ปีที่ 4 ฉบับที่ 15
(มค-มิย 60)
Responsive image
ปีที่ 4 ฉบับที่ 14
(ตค-ธค 59)
Responsive image
ปีที่ 3 ฉบับที่ 13
(กค-กย 59)
Responsive image
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12
(เมย-มิย 59)
Responsive image
ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
(มค-มีค 59)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จากเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th/