แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ : E-From

     โครงการ "การบริการเชิงรุกสู่ชั้นเรียน"

งานบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า

     1.บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

     2.บริการบทความวารสารวิชาการ

     3.บริการ Book Delivery

     4.บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

การสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

     1. แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือใหม่

ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด

     1. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ

     2. กล่องรับความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ