คณะบริหารและการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า