บริการ

        การยืม-คืน (เฉพาะคณาจารย์และอาจารย์พิเศษ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและสถาบันในเครือข่าย)

ผู้มีสิทธิ์ยืม

หนังสือทั่วไป

วิทยานิพนธ์

นวนิยาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

7 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 7 วัน

นักศึกษาระดับปริญญาโท

10 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 7 วัน

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

15 เล่ม / 30 วัน

2 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 7 วัน

อาจารย์ประจำและบุคลากร

20 เล่ม / 60 วัน

2 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 7 วัน

อาจารย์พิเศษ

10 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 14 วัน

2 เล่ม / 7 วัน

นักศึกษาในเครือข่าย

3 เล่ม / 7 วัน

-

1 เล่ม / 7 วัน

สถาบันในเครือข่าย

เงื่อนไข
1. กรณีทรัพยากรใหม่ที่ปีพิมพ์หนังสือใหม่ไม่เกิน 3 ปี ยืมได้ไม่เกิน 20 เล่ม
2. ยืมได้ไม่เกิน 100 เล่มต่อภาคการศึกษา และหรือเป็นไปตามการพิจารณาของผู้อำนวยการ หรือบรรณารักษ์

หมายเหตุ ยกเว้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และวารสารวิชาการทุกประเภท

บริการยืมต่อหนังสือ (Renew) (คู่มือ)

        เป็นบริการต่อหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด ทำได้ 2 วิธี

       1.ยืมต่อ ณ เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด
              ยื่นหนังสือหรือวารสาร และบัตรสมาชิกห้องสมุด แก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด

              หมายเหตุ หากเกิดค่าปรับห้องสมุด สามารถถจ่ายค่าปรับได้ทันที

       2.ยืมต่อออนไลน์ และคู่มือการใช้งาน คลิก!!
                 ห้องสมุด เปิดให้บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ได้โดยทำการยืมหนังสือครั้งแรกที่เคาน์เตอร์
              ยืม-คืนชั้น 1 ก่อน จึงจะสามารถทำการยืมต่อด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด หนังสือที่สามารถยืมต่อได้นั้น จะต้องยังไม่เกิน
              กำหนดส่ง และไม่มีการค้างชำระค่าปรับ ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อด้วยตนเองได้ 2 ครั้ง หลังจากนั้นต้องนำหนังสือมาคืนหรือยืมต่อ
              ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ณ สำนักวิทยบริการ

              หมายเหตุ สมาชิกทุกท่านต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบทุกครั้ง ด้วย
              Username : รหัสนักศึกษา (อาจารย์และบุคลากร ใส่รหัสสมาชิกห้องสมุด)
              Password : **ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1**

               แนะนำให้สมาชิกทุกท่านทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหลังจากการเข้าใช้ในครั้งแรก และสำหรับการจองผ่านเว็บไซต์นั้น
              สำนักวิทยบริการเปิดสิทธิ์ให้สมาชิกทุกท่านสามารถจองหนังสือได้คนละ 2 เล่มเท่านั้น

อัตราค่าปรับเกินกำหนดส่งและหนังสือสูญหายหรือชำรุด

        ค่าปรับเกินกำหนดส่ง
              1. ผู้ยืมควรจะคืนหนังสือตามกำหนดเวลา
              2. เมื่อส่งคืนหนังสือล่าช้าเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด และจะไม่สามารถยืมหนังสือได้ ถ้ามีหนี้ค้างชำระ
               ค่าปรับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทหนังสือที่ยืม

              อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนด มีรายการดังนี้
                 • หนังสือทั่วไป/นวนิยาย/สื่อโสตทัศน์ 5 บาท/เล่ม/วัน
                 • วิทยานิพนธ์/โครงงานนักศึกษา 10 บาท/เล่ม/วัน

        กรณีหนังสือสูญหายหรือชำรุด
              กรณีทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด ผู้ยืมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทันที ในกรณีสูญหายจะต้องซื้อหนังสือมาชดใช้
              หรือชำระค่าหนังสือ จำนวน 2 เท่าของราคาหนังสือ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการ 50 บาท ในกรณีชำรุดจะต้องชำระค่า
              ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการ 50 บาท หากทั้ง 2 กรณีมีค่าปรับ
              เกินกำหนดส่งจะต้องชำระค่าปรับเกินกำหนดส่งด้วย(ถ้ามี)