คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ