ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้จัดซื้อไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตลอดจนฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากฐานข้อมูล Open Access สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

 Thai eBooks

   เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่ห้องสมุดบอกรับ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้าง account เพื่อใช้บริการสามารถทำบันทึกโน้ตย่อได้และสามารถทำการยืมหนังสือที่ต้องการได้

 Gale eBooks

   เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่ห้องสมุดบอกรับ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลดไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive ได้และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากฐานข้อมูล Open Access

 Google Scholar แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ

  เป็นวิธีที่ง่าย ๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์,หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากส านักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดใน โลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

 คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี eBooks สำหรับผู้สนใจ จำนวน 305 ชื่อเรื่อง

 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "สนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"

 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน ของโครงการพระดาบส และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ : Legislative Institutional Repository of Thailand

  คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ จัดเก็บและให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาจำนวน 4 กลุ่ม แต่ส่วนหนึ่งมีหนังสือ “วรรณกรรมทางการเมือง” ได้แก่ หนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

 ฐานข้อมูล Bielefeld Academic Search Engine: BASE

  เป็นเครื่องมือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ ประกอบด้วย วารสาร หนังสือ และงานวิจัยประเภท Open Access

 คลังความรู้ดิจิทัล มก.

  คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม และผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดความรู้และได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

   เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

 Bookboon.com

  รวมหนังสือและตำราเรียนมากมายสำหรับนักศึกษา ให้เลือกดาวน์โหลดได้ฟรี สาขาวิชาส่วนใหญ่ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ

 Cambridge Open

  บริการวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access โดย Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา

 Digitalbookindex

  ให้บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 140,000 ชื่อ จากทั้งหมดมากกว่า 165,000 ชื่อจากมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ทั้งหวังและไม่หวังกำไรมากกว่า 1,800 แห่ง

 Directory of Open Access Books: DOAB

   ให้บริการหนังสือวิชาการมากกว่า 3,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง บริหารจัดการโดยมูลนิธิ Open Access publishing in European Networks (OAPEN Foundation)

 FreeBooks4Doctors.com

  เป็นแหล่งรวมตำรา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทางการแพทย์

 Green Digital Library

  แหล่งรวบรวมความรู้ หนังสือดิจิทัล ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทย

 JSTOR

   ครอบคลุมวารสารและหนังสือในสาขาต่างๆ ได้แก่ อาณาบริเวณศึกษา ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย แพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ มีวารสารแบ่งเป็นสาขามนุษยวิทยา โบราณคดี การศึกษา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประขากรศาสตร์ จิตวิทยา นโยบายสาธารณะและบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา การขนส่ง ฯลฯ

 ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการจัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มเนื้อหาประกอบด้วย คลังความรู้ ศาสตร์พระราชา หนังสือของเพิ่ม และคลังความ ร.9 กับ มก.

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปัญญานันทภิกขุ

  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการจัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขุมปัญญาของท่านปัญญานันทภิกขุให้ยังคงอยู่เพื่ออนุชนรุ่นหลังให้ได้มีโอกาสศึกษา และเพื่อให้มีการเผยแพร่ขุมความรู้นี้อย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน ดังปณิธานของท่านปัญญานันทภิกขุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับวัดปัญญานันทาราม ซึ่งเป็นวัดที่ท่านปัญญานันทภิกขุเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยความสนับสนุนของเครือข่ายและญาติธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคลังความรู้และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาลปัญญานันทภิกขุ เพื่อให้สาธารณชนได้ศึกษาและเข้าถึงแก่นธรรมได้ทุกที่ทุกเวลา