วิทยานิพนธ์ e-Thesis

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย บทคัดย่อ และเนื้อหาฉบับเต็มเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย เรียงตาม ก-ฮ) - (ภาษาอังกฤษ เรียงตาม A-Z) TU Digital Collections คลังข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เป็นคลังเอกสารออนไลน์ ในคลังของธรรมศาสตร์ก็มีหลายส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ส่วนที่เข้าดูได้เช่น Thammasat University Theses คลังวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ Thammasat University Research คืองานวิจัยของบุคลากร

 คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DSpace)

  เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ตัวฐานนี้เก็บวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ตัวเว็บนอกจากระบบเสิร์ชแล้ว เรายังสามารถดูวิทยานิพนธ์แยกตามคณะ เช่น จิตรกรรม สถาปัตยกรรม โบราณคดี อักษร เป็นต้น

 คลังความรู้งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute)

  เป็นแหล่งรวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook

 คลังปัญญาจุฬา (CUIR)

  เป็นโครงการที่รวมเอางานวิชาการฉบับเต็มของทั้งบุคลากรและนิสิตในรูปแบบดิจิทัล ในคลังก็จะมีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ชุดการเรียนการสอน เป็นต้น

 คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUTIR

  เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 คลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา Phayao Digital Collection

  ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : PSU Knowledge Bank

  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือตำรา และเอกสารอื่น ๆ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องใช้ผ่านเครือข่าย

 NIDA คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า: NIDA)

  เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 คลังสารสนเทศดิจิทัล CMUDC e-Theses

  ระบบสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *สามารถใช้งานสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไป

 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ฐานข้อมูลที่ Link เชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าใช้ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน อยู่ที่ไหนก็สามารถสืบค้นได้

 ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา: ThaiEdResearch

  เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยของตนเอง ตลอดจนองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับบุคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

  1. คู่มือการใช้งาน
  2. สมัครสมาชิก

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thai Digital Collection (TDC)

  เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายาก โดยรวบรวมจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายความร่วมมือ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนบุคคลภายนอกเข้าใช้โดยการสมัครสมาชิก จากหน้าเว็บไซต์หลักของฐานข้อมูล TDC

  1. สมัครสมาชิก

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย: Thai Thesis Database

  เป็นรวบรวมงานวิจัยมากกว่า 6,000 เรื่อง มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานของรัฐ มากกว่า 60 แห่ง

 ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เป็นการรวบรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้นสารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์)

 Siam University Research ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม

  ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยามแบบออนไลน์ ประกอบด้วย งานวิจัยจากอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก มาให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดงานวิจัยได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

 วิทยานิพนธ์ มธบ.อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)

  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน