คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมชัน