ฐานข้อมูล Open Access Database

ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภท Open Access (ภาษาไทย เรียงตาม ก-ฮ) - (ภาษาอังกฤษ เรียงตาม A-Z) Google Scholar แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ

  เป็นวิธีที่ง่าย ๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์,หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดใน โลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

  หนังสือด้านการเกษตร เป็นหนังสือที่จัดหาและรวบรวมให้ครบถ้วนค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจำหน่ายทั่วไป และส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยหน่วยงาน หรือจัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหมดลง มักจะไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่ม จึงทำให้ยากต่อการติดตาม องค์ความรู้ที่อยู่ในหนังสือจำนวนมากสูญหายไปพร้อมกับการเสื่อมสภาพของสิ่งพิมพ์ตามกาลเวลาที่ผ่านไป การสร้างหนังสือให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์องค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "สนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"

 คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย

  เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเ?สในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญาของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเอกสารทั้งที่เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับเต็ม (Fulltext) การบรรยาย คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในหลายสาขาด้วยกัน มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง

 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : PSU Knowledge Bank

  เป็นฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเก็บเอกสารดิจิทัล เงื่อนไขการใช้งาน เอกสารในฐานข้อมูลเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า หรือดัดแปลงเนื้อหา ไม่ว่ากรณีใด ๆ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

 คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE)

  เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

 คลังเอกสารสาธารณะ OPENBASE.IN.TH

  คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง และใช้เป็นข้อมูล

 Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย

  "Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 241 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

 Thai Digital Collection ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย** ใช้งานนอกเครือข่าย สมัครสมาชิก

 ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

  “ThaiEdReseach” จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีระบบสมาชิกที่จะส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม

 Thai Journals Online ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo)

  เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. ตรวจสอบรายชื่อวารสารทั้งหมด
  2. อ่านวารสารฉบับเต็มหรือ Download free
  3. ตรวจสอบค่าวารสาร Thai-Journal Impact Factors ได้ที่ ค่า T-JIF

 วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

 วช.(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) Research Gateway Common Service

  แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (แต่ไม่ได้มี Full Text ทุกรายการนะ) **ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก

 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

  เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

 Digital Research Information Center ศูนย์ข้อมูลการวิจัย

  ให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัย โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้