การเชื่อมต่อเครือข่าย

ไปที่การตั้งค่า

เลือก wi-fi

เลือก CPU-AISWIFI

ใส่ Username Password
แล้วกด LOGIN