ปณิธาน

        พัฒนาองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

       1.แสวงหาพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
       2.การบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (User Focus)
       3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
       4.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดวิจัย (Research Excellence)
       5.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อให้บริการทางวิชาการ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
       2.เพื่อเป็นหน่วยงานกลางการจัดหา จัดเก็บ และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่จะอำนวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป