วารสาร e-Journal

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ได้รวบรวมวารสารจากที่ต่างๆ ทั่วประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


 CUJO : Chulalongkorn Journal online

   เป็นหนึ่งในโครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็นOpen Access

 OPENBASE.IN.TH

  เป็นคลังเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

 ThaiJo : Thai Journal Online

   เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยที่จัดทำโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์