บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการ

ดร. จิรนันท์ กมลสินธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

อาจารย์ กมลศรี ฤกษ์สมุทร
ที่ปรึกษาสำนักวิทบริการ

นางสาว อำไพรวรรณ ขุนภักดิ์นา
เจ้าหน้าที่สำนักวิทบริการ


นางสาว ธนภา ไทยเจริญ
เจ้าหน้าที่สำนักวิทบริการ