หนังสือใหม่ (ปีการศึกษา2566)


Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HQ 1064.T5 อ285ก 2561

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

Q 335 ด837ค 2563

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5681.T3 ธ557ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5681.T3 ย384ก 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HJ 191 ส843ภ 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HJ 5628.T5 ส234ก 2563

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5655.T35 จ17ก 2565

-จิตวิทยาทั่วไป-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 441 ส573ค 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 575.ร6 อ62น 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 636 ก969ล 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 637 ค439ล 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BJQ4570.S6 ส63ร2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G156.5.E26 บ343ม 2566

-การวิจัยและเครื่องมือการวิจัย-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

H 62 ว247ก 2560

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 37 ช36ท 2567

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HA 32 ป615ก 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HB 3644.55 อ546น 2566

-องค์การและการจัดการ-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 30.2 ม115ม 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HT 395.T5 ส691ร 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 58.6 ว114ก 2566

-บัญชี การเงิน และภาษีอากร-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF5681.T3 ธ557ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HJ191 ส244ม 2557

-กฎหมาย-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

KPT 1270 น363ค 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

KPT 1160.A9 อ332ค 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

KPT 1710 พ939ค 2566

-การศึกษา การสอน หลักสูตร ผู้นำทางการศึกษา-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LA 1221 ร451 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 2365 พ65ท 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 1026 จ63ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 2806.4 ส75ภ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LC5215 ส691ธ 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LC 94.T5 ก218ผ 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LC5215 ส691ร 2566

-คอมพิวเตอร์ -

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA76.76.A65 จ575พ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA 76.9.S88 อ978ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA76.73.J39 บ253พ2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA76.76.W5 ว63 2565

-นิเทศศาสตร์ สื่อสาร และการจัดการ -

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

P96.M4 ส691ฟ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

SB320.5 น456 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TK 5105.88 ย54ข 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TX 911.3.P4 อ177ก 2565