หนังสือใหม่ (ปีการศึกษา2566)


-หนังสือใหม่เทอม 2/2566-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

STOU 13412 ศป 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 2806 จ466ก 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

JF 1358.T5 ก272ร 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TX 911.3.M3 ส763ธ 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G 155.A1 อ398ก 2560

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

T 385 ด211ส 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G 156.5 บ563ธ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 62.5 จ698ซ 2562

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5548.32 ก854ว 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5415.1265 ม859อ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G 155.T5 ก322ก

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5415.1265 ก854ท 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5415.1265 ก854ท 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 60 ว539ว 2560

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 1025.3 ท512ร 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

JQ 1745 ธ468ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 1106 ว64ห 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 1028.3 ส854ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G 155.T5 อ779ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TX 945 ส763ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HG 1710 พ273ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G 156.5.S87 ร631น 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

JF 1358.T5 ส73

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5414 อ864ร 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

JF 1358.T35 ร611ค 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

JF 1358 ส747ท 2563

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 1027 ส739ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 49 อ949ส 2561

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5655.T35 จ17ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HJ 5628.T5 ส234ก 2563

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HQ 1064.T5 อ285ก 2561

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

Q 335 ด837ค 2563

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5681.T3 ธ557ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5681.T3 ย384ก 2564

-จิตวิทยาทั่วไป-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 441 ส573ค 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 575.ร6 อ62น 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 636 ก969ล 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BF 637 ค439ล 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

BJQ4570.S6 ส63ร2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

G156.5.E26 บ343ม 2566

-การวิจัยและเครื่องมือการวิจัย-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

H 62 ว247ก 2560

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 37 ช36ท 2567

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HA 32 ป615ก 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HB 3644.55 อ546น 2566

-องค์การและการจัดการ-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 30.2 ม115ม 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HT 395.T5 ส691ร 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 58.6 ว114ก 2566

-บัญชี การเงิน และภาษีอากร-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF5681.T3 ธ557ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HJ191 ส244ม 2557

-กฎหมาย-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

KPT 1270 น363ค 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

KPT 1160.A9 อ332ค 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

KPT 1710 พ939ค 2566

-การศึกษา การสอน หลักสูตร ผู้นำทางการศึกษา-

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LA 1221 ร451 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 2365 พ65ท 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 1026 จ63ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LB 2806.4 ส75ภ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LC5215 ส691ธ 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LC 94.T5 ก218ผ 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

LC5215 ส691ร 2566

-คอมพิวเตอร์ -

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA76.76.A65 จ575พ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA 76.9.S88 อ978ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA76.73.J39 บ253พ2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

QA76.76.W5 ว63 2565

-นิเทศศาสตร์ สื่อสาร และการจัดการ -

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

P96.M4 ส691ฟ 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

SB320.5 น456 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TK 5105.88 ย54ข 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TX 911.3.P4 อ177ก 2565