วารสารอิเล็กทรอนิกส์และวารสารใหม่


      วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) เข้าผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org

Responsive image

วารสารกฎหมาย : รหัสจัดเก็บ ก1

   วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง

เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal

Responsive image

วารสารการจัดการสมัยใหม่ : รหัสจัดเก็บ ว13

    เป็นวารสารทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการทั้งแวดวงวิชาการและสังคม เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการแขนงต่าง ๆ

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/issue/view/17449

Responsive image

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

   เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/

Responsive image

วารสารการเมืองการปกครอง : รหัสจัดเก็บ ว21

   The Journal of Politics and Governance (JOPAG) is a peer-reviewed publication that is open-access and issued triannually by the College of Politics and Governance, which is affiliated with Mahasarakham University in Thailand. This international journal serves as a platform for analysis, research, and discourse in various fields of study.

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เว็บไซต์ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jopag

Responsive image

วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

   เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/

Responsive image

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา : รหัสจัดเก็บ ว12

   เป็นวารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/index

Responsive image

วารสารบริหารการศึกษา : รหัสจัดเก็บ ว15

   เป็นบทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทความนั้นๆ ในลักษณะ Peer Review ผู้ทรงคุณวุฒินี้ได้รับการแต่งตั้งโดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีสิทธิในการแก้ไขบทความตามความเหมาะสม

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาการบริหารการศึกษา

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/index

Responsive image

วารสารการบริหารการศึกษา มศว

   เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการ วิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้าน การบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาค วิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เว็บไซต์ : http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/

Responsive image

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : รหัสจัดเก็บ ว237

   ขอบเขตของวารสารเป็นบทความในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา ที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสารหรือหนังสืออื่นใด

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU/issue/archive

Responsive image

วารสารบริหารธุรกิจ : รหัสจัดเก็บ ว302

   ขอบเขตของวารสารบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยบทความเชิงวิชาการที่เป็นบทความวิเคราะห์ บทความวิจัย และการเผยแพร่เรื่องราว ความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านการตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการปฏิบัติการ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการประเมินราคาทรัพย์สิน ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์ : http://www.jba.tbs.tu.ac.th/

Responsive image

วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม : รหัสจัดเก็บ ว183

   เป็นบทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทความนั้นๆ ในลักษณะ Peer Review ผู้ทรงคุณวุฒินี้ได้รับการแต่งตั้งโดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีสิทธิในการแก้ไขบทความตามความเหมาะสม

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ

เว็บไซต์ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/index

Responsive image

วารสารบัณฑิตวิจัย : รหัสจัดเก็บ ว80

   เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1 ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai

Responsive image

วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ : รหัสจัดเก็บ ว88

   เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

Responsive image

วารสารประชากรศาสตร์ : รหัสจัดเก็บ ว91

   เป็นงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของวารสารประกอบด้วยงานวิจัยทางด้านการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว สังคมสูงวัย แรงงาน การพัฒนามนุษย์ การสาธารณสุข นิเวศวิทยา ประชากรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ

เจ้าของ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์

เว็บไซต์ : http://www.cps.chula.ac.th/newcps/journal.php

Responsive image

วารสารปัญญาภิวัฒน์ : รหัสจัดเก็บ ว94

   ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal

Responsive image

วารสารปาริชาต : รหัสจัดเก็บ ว95

   เป็นวารสารเผยแพร่และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงินของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยลัยทักษิณและหน่วยงานภายนอกต่างๆ

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

Responsive image

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ : รหัสจัดเก็บ ว99

   เป็นวารสารด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการวิจัยแบบสหวิทยาการ จากหลากหลายศาสตร์ร่วมกัน อาทิเช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI

Responsive image

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา : รหัสจัดเก็บ ว100

   เป็นวารสารด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการวิจัยแบบสหวิทยาการ จากหลากหลายศาสตร์ร่วมกัน อาทิเช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD

Responsive image

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : รหัสจัดเก็บ ว180

   เป็นวารสารวิชาการด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ลักษณะบทความเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ฎีกาวิเคราะห์ หรือบทพินิจหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นคว้า การวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านนิติศาสตร์

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index

Responsive image

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

   เป็นวารสารวิชาการเนื้อหาของบทความทางวิชาการที่มุ่งสร้างผลงานที่เด่นทางด้านการวิจัย และมุ่งสู่การใช้งานจริง ซึ่งได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการที่สามารถถ่ายทอดให้แก่สังคม ทางด้านพลังงานทดแทนในสาขาต่างๆ เพื่อทำให้วารสารนี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวิชาการ และแนวความคิดในแวดวงวิชาการทั้งผู้วิจัยและผู้ใช้งาน อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนและสังคม

เจ้าของ : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ : http://reca.or.th/jrec/journal/

Responsive image

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   เป็นวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน ประยุกต์ศิลป์ และที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo

Responsive image

วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

   เป็นวารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

เจ้าของ : สมาคมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เว็บไซต์ : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/AJPP

Responsive image

วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

   เป็นวารสารวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารกิจการสังคม และเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม

เจ้าของ : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SASAJ/index

Responsive image

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ

   เป็นวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จากการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัย การสรุปอภิปรายผล และหรือการนำไปใช้เพื่อความน่าเชื่อถือและประโยชน์เชิงวิชาการในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เว็บไซต์ : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu

Responsive image

วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร

   เป็นวารสารวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และผลงานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอองค์ความรู้ใหม่ และสหวิทยาการด้านการศึกษา การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในเชิงวิชาการ

เจ้าของ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ

เว็บไซต์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tmd

Responsive image

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : รหัสจัดเก็บ ว210

   เป็นวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการสาขาวิชาการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนา บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ

เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เว็บไซต์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss

Responsive image

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติศาสตร์

   เป็นวารสารวิชาการ เนื้อหามุ่งเน้นครอบคลุมทั้งอาชญาวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ส่วนประเด็นน่าสนใจ อาทิ การสืบสวนสอบสวน การป้องกันปราบปราม การตรวจพิสูจน์หลักฐาน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น

เจ้าของ : คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/forensic

Responsive image

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

   เป็นวารสารวิชาการสาขาที่เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของ : สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เว็บไซต์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU

Responsive image

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รหัสจัดเก็บ ว157

   เป็นวารสารวิชาการสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เว็บไซต์ : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

Responsive image

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

   social sciences research and academic journal is organized to publish academic articles and social research, focusing on the field of education, political science, business administration, social development and social interdisciplinary.

เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA

Responsive image

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   เป็นวารสารวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง

เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เว็บไซต์ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru

Responsive image

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: รหัสจัดเก็บ ว299

   เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมวารสารชื่อ “วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)” ซึ่งได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ โดยมีผลบังคับใช้กับวารสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

Responsive image

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ : รหัสจัดเก็บ ว283

   เป็นวารสารวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เว็บไซต์ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMMS

Responsive image

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์: รหัสจัดเก็บ ว289

   เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในขอบเขตของวิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยี และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับทั้งบทความที่มุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) สารสนเทศศาสตร์และการจัดการ (Information Science and Management) สื่อดิจิทัล (Digital Media) และนิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

เจ้าของ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เว็บไซต์ : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/index

Responsive image

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจบริทัศน์

   เป็นวารสารวิชาการ เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ จะประกอบไปด้วยบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นบทความเชิงวิชาการ และบทความวิจัย โดยจะครอบคลุมเนื้อหาสาระในด้านการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการลงทุน การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี รวมถึง เศรษฐศาสตร์

เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์ : https://www.rsu.ac.th/bae/


      วารสารใหม่ เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องตามช่วงระยะเวลาเช่น รายเดือน รายปักษ์ และรายสัปดาห์ เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิชาการในแต่ละฉบับ ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย แยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้บริการฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังที่ห้องสมุดชั้น 1

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ข2

เดือนมิถุนายน 2566 ปีที่ 36 ฉบับที่ 407

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ข5

เดือนเมย.-มิย. 2566 ปีที่ 27 ฉบับที่ 314

Responsive image

รหัสจัดเก็บ จ7

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มค.-มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ จ8

ปีที่ 18 ฉบับที่ 144 มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ จ9

ปีที่ 13 ฉบับที่ 74 มีค.-เมย. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ช2

1 April 2022

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ท3

ISSUE 50

Responsive image

รหัสจัดเก็บ น3

ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 มค.-กพ.66

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ธ1

ฉบับที่ 7 เดือนกค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ พ4

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 เดือนกค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ พ5

ปีที่ 13 ฉบับที่ 74 มีค.-เมย. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ฟ1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 81 มีค.-เมย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ม2

ฉบับที่ 7 เดือนกค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ม3

ฉบับที่ 14-20 เดือนกค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว11

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว12

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตค.25-มค 66

Responsive image

ว347

ฉบับที่ 1 มค-มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว23

ปีที่ 16 ฉบับที่ 151 มิย-กค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว26

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มค.-มีค.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว29

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.66

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว59

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว50

ปีที่ 59 ฉบับที่ 474 มค.-มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว80

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว81

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.66

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว90

ฉบับไตรมาสที่ 1 มค.-มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว17

ปีที่ 13 ฉบับที่ 108 มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว98

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว134

ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.66

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว174

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พค.-สค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว183

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มค.-มีค. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว185

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว194

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กค-ธค.65

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว212

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.66

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว233

ปีที่ 24 ฉบับที่ 71 พค.-สค. 2565

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว243

ปีที่ 19 ฉบับที่ 71 มค.-มีค.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว288

ปีที่ 122 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ออนไลน์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.66 ออนไลน์

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว299

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มค.-มิย. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว313

ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ตค.-ธค.2565

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว316

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กค.-ธค.2564

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว304

ประจำปี 2565

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว317

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว332

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มค.-มิย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว316

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว348

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มค.-มิย. 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว361

รายปี 2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว365

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มค.-มิย.2566

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว366

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 สค.-กย.2565

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว382

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กค.-ธค. 2557

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ว375

รายปี 2566