ข่าวห้องสมุด


   ห้องสมุดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง "การใช้บริการงานห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บรรยายโดยอาจารย์กมลศรี ฤกษ์สมุทร ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการ

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image