วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 25


วันที่ 16 ธันวาคม 2565

Responsive image

    มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าของชุมชนในภูมิภาคโดยมุ่งสานต่อการ สร้างบุคคลผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลัก แห่งตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุข ทั้งเป็นผู้สามารถจักเป็นหลักนำและหนุนในการกอปรคุณประโยชน์ แก่สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งสนองภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน อันสมบูรณ์ สมแก่การเป็นหลักแห่งภูมิปัญญาของปวงชน

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image