17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา


ประชาสัมพันธ์

1.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)

2.คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

3.ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository

6.ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)

8.ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

9.Thai Digital Collection (TDC) I สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10.Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

11.ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)

12.ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)

13.ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)

14.งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

15.ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

16.งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า

17.ProQuest Dissertations & Theses