ข่าวห้องสมุด


   วันที่ 18 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์กมลศรี ฤกษ์สมุทร ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image