ข่าวห้องสมุด


   ห้องสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นข้อมูล เพื่อการทำวิทยานิพนธ์" กิจกรรมการให้การศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 บรรยายโดยอาจารย์กมลศรี ฤกษ์สมุทร ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการ

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image