ค้นหนังสือ


ค้นหาหนังสือในห้องสมุด

ค้นหาชื่อ หนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง


ห้องสมุดดิจิทัล


ค้นหาสารสนเทศออนไลน์

ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ห้องสมุดบอกรับ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ออนไลน์ผ่านOpen Access
ทรัพยากรสารสนเทศ


ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์ภายในห้องสมุดจำแนกตามคณะของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


หนังสือใหม่ (ปีการศึกษา2565)  


Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 1379 ส843ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TR 899 อ63ย 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HD 9000.4 ป636ก 2564

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

TR 897.7 ส46 2564ข่าวห้องสมุด